ריכוז ההטבות והיתרונות להשקעה בקופות גמל אישיות - 2019

 • קיימת אפשרות להפקיד סכומים חד-פעמיים, או להפקיד בכל חודש.
 • פטור מתשלום מס רווחי הון – ניתן ליהנות מפטור מס מלא על רווחי הון. למשל, במקרים שמתקבל דיווידנד מהשקעת הקופה במניות, או במקרה שאגרת חוב משלמת ריבית, או כשמוכרים נייר ערך, קיים פטור מתשלום מס רווחי הון של 25%, לעומת כל משקיע אחר המשלם מס. כלומר, מכיוון שקים פטור מתשלום מס רווחי הון של 25%, הרי שתשואת קופת הגמל תגדל, גם כשנייר ערך יימכר ברווח.
 • תשלום מס נמוך יותר בהיוון קצבה – של עד 15% על הרווח הנומינאלי, לעומת מס של 25% על הרווח הריאלי. הערה – לא תמיד תשלום מס, בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי, יהיה נמוך מתשלום מס בשיעור של 25% על הרווח הריאלי. הבחירה במסלול המיסוי המועדף, תהיה מושפעת מביצועי הקופה בשוק ההון (נטו, לאחר דמי ניהול) , משיעור עליית המדד במהלך תקופת החיסכון והיחס ביניהם. בכל מקרה, לגבי סכום של כ- 35,000 ₪, לגביו רק פקיד השומה קובע את גובה המס שעל הקופה לנכות, מהקרן והרווחים. מדובר בתקרת ההפקדות לשנת 2019 לעמית עצמאי מוטב, שבגינם מגיע לעצמאי ניכוי וזיכוי ממס, לפי סעיפים 47 ו- 45א לפקודה. בפטירה, סכום זה פטור ממס הכנסה וממס רווחי הון בידי המוטבים.
 • מעבר כספים בין מסלולי השקעה שונים – במעבר בין מסלולי השקעה שונים בקופות הגמל, אין צורך בתשלום מס על הרווחים שהצטברו בקופה שממנה הועברו הכספים בין המסלולים השונים. כלומר, במעבר כספים בין מסלולי השקעות שונים, אין אירוע מס והזכויות נשמרות.
 • ניוד קופות גמל בין גופים מנהלים שונים – בהתאם לתקנות הניוד, קיימת אפשרות לנייד כספים מקופות הגמל, בין הגופים המנהלים השונים, בקלות וללא עלויות.
 • חיסכון בעלויות הניהול של קופות גמל – קיים חיסכון משמעותי בעלויות לניהול כספים באמצעות קופות הגמל, כך שדמי הניהול בקופות גמל נמוכים יותר מאשר דמי הניהול בתיק השקעות אישי. העמלות בקניה, או במכירה של ניירות ערך, נמוכות בקופות גמל מאשר העמלות הקיימות במוצרים אחרים בשוק ההון.
 • השקעה בנכסים שאינם סחירים – לקופות הגמל ישנה אפשרות להשקיע כספים בנכסים לא סחירים, באמצעות אג"ח מועדפות עם ריבית מובטחת. כשאין כיום אינפלציה וכשהריבית על הפיקדונות בבנק שואפת לאפס, מדובר בנכסים בעלי ערך משמעותי ביותר. לרוב, הנכסים הפיננסיים בקופות הגמל מפוזרים יותר מאשר בתיק השקעות אישי.
 • הלוואות מקופות הגמל – קיימת אפשרות לקבל הלוואות מקופות הגמל, בתנאים מיוחדים ועדיפים על האופציות האחרות הקיימות בשוק ההון.
 • "קצבה מוכרת" – קיימת אפשרות למשיכת כספים, מלאה או חלקית, בדרך של קבלת קצבה חודשית, בפטור ממס הכנסה, בלי קשר לקצבאות אחרות, באם ישנן כאלה (החל מגיל 60 לנשים וגברים).
 • קבלת "ארנונה" – התשלום החודשי מתבצע מכספי החיסכון, עד לסיום המועד שנקבע מראש (גמיש יותר לעומת קצבה לכל החיים, אך ללא מרכיב ביטוחי) . בפרישה מוקדמת, תשלומי "אנונה" יכולים להשתלם מהפקדת מענקי פרישה נטו. מומלץ לקבל ייעוץ, באשר לזכויות הנלוות ממועד הפרישה (אבטלה, רצף זכויות). קיימת אפשרות להפקיד סכומים חד-פעמיים, לצורך קבלת "אנונה" חודשית מיידית. אנונה אינה חייבת במס הכנסה, אך הרווחים יהיו חייבים במס רווחי הון.
 • במועד פדיון כספים מקופת גמל אישית – לאור תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, רק לחוסכים בני גיל 60 ומעלה קיימת אפשרות בחירה בין שני המסלולים הבאים :

  1. לקבל מיתרת הכספים, לרבות מהרווחים שנצברו בקופת הגמל, "קצבה מוכרת" פטורה ממס הכנסה, ללא תקרה לגובה הקצבה הנ"ל, וזה בנוסף לקצבאות, או לסכומים אחרים, שנחסכו במקומות נוספים.
  2. באם קיימת לחוסכים קצבה חודשית מינימלית/מזערית – נכון לשנת 2019 בסכום של לפחות 4,550 ₪ לחודש, ניתן לבקש ולקבל את הצבירה שנחסכה בקופת הגמל האישית, בסכום הוני חד פעמי. במקרה זה, ינוכו מהצבירה לכל היותר עד 15% מס על הרווחים הנומינליים שנצברו.

 • הגנה בפני "מס עיזבון" עתידי – במקרה שיהיה בעתיד מס עזבון, הרי שכספים שנחסכו בקופת גמל אישית אינם מוגדרים כחלק מה"עיזבון". באם מונו מוטבים בקופה מבעוד מועד, הרי שלאחר פטירת החוסכים, אין צורך בצו ירושה, או בצו קיום צוואה ובכך חוסכים גם בירוקרטיה מיותרת ליורשים שנקבעו.
 • היתרון בהעברת קופות גמל ליורשים בדור הבא, בתנאים מיוחדים
 • במקרים שהחוסכים בקופות הגמל נפטרים לפני גיל 75: קיימת אפשרות להעביר את קופת הגמל ליורשים בפטור ממס.
  כלומר, המוטבים שהחוסכים ממנים בקופת הגמל מבעוד מועד (היורשים של החוסכים), יקבלו את כל הצבירה באופן הוני ופטור ממס, בלי קשר לגילם, שכן הנפטר צבר פטור מלא ממס, והם יקבלו את אותם התנאים וייהנו מזכויותיו של הנפטר, בהתאם להסדר החוקי.
  במקרים שהחוסכים בקופות הגמל נפטרים אחרי גיל 75:
  המוטבים יקבלו את זכויותיו של הנפטר ויוכלו לבחור האם לקבל את הכסף מיידית לאחר הפטירה, בניכוי של עד 15% מס נומינאלי על הרווחים, או האם לקבל את הכספים כקצבה פטורה ממס, לאחר שיגיעו לגיל 60.

  שי שפט – יועץ פנסיוני, מומחה לתכנון פרישה

נגישות